به اعتلای کشورمان معتقدیم

باید به سراسر ایران‌ زمین پندنامه بفرستیم

     موبد: باید به سراسر ایران‌ زمین پندنامه بفرستیم.
    زن: پندنامه بفرست ‌ای موبد، اما اندکی نان نیز بر آن بیفزای. ما مردمان از پند سیر آمده‌ایم و بر نان گرسنه‌ایم
     منبع: مرگ یزدگرد، بهرام بیضایی
Email
چاپ