به اعتلای کشورمان معتقدیم

تأمین آب شرب در دولت آباد ارزوئیه با احیاء و بازسازی قنات دولت آباد

     مهندس حسن اشرف گنجوئی – کارشناس رسمی و محقق تأمین آب 

  تأمین آب شرب در دولت آباد ارزوئیه در حال حاضر به وسیله چاه صورت می گیرد. چاه هایی که با جابجائی، کف شکنیهای پی در پی، کیفیت آب آنها تغییر و رضایتمندی اهالی را کاهش می دهد. برای روشن شدن چگونگی تأمین آب شرب در گذشته این منطقه وقتیکه با بزرگان و معتمدین محلی صحبت شد، اشاره به قنات دولت آباد نمودند، قناتی که موقعیت آن در پائین دست روستای صوغان در فاصله بیست و پنج کیلومتری دولت آباد می باشد. 

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

     ۱- قنات دولت آباد 

  رشته قناتی با قدمت هزار ساله که پس از مظهر شدن آب از کوره قنات به دولت آباد منتقل می شده، علاوه بر تأمین آب کشاورزی، از آب شرب هم ساکنان دولت آباد بهره مند می شدند. 

     ۲- مادر چاه قنات دولت آباد 

  مادر چاه قنات دولت آباد در بخش پائین دست روستای صوغان در موقعیتی که پهنه ای گسترده، نعل اسبی و اطراف آن کوهستان، مجموعه زه آبهای منطقه کوهستان با ورود به مادر چاه و سایر چاه های میله ای بخش تران قنات، آبدهی قنات را تنظیم می نمودند. 

     ۳- چاه های میله ای قنات 

  از جهت واقع شدن مادر چاه و چاه های میله ای در منطقه آبدار طول قنات محدود و چاههای میله ای تولید کننده زه آب بودند، وجود لایه غیر قابل نفوذ ده متری از سطح زمین با شیب مناسبی که داشته زه آبهای اطراف را به کوره قنات منتقل و پس از مظهر شدن، آبی با دبی بیش از یکصد لیتر در ثانیه وسیله کانال خاکی که بعداً قسمت هائی از آن بتنی شده، آب به دولت آبادمنتقل می شده. 

     ۴- وضعیت قنات در حال حاضر 

  قناتی که بنیان حیات و زندگی را قرنها در دولت آباد تقویت و پایدار می نموده. دستخوش اختلاف نظرها و سوء تفاهمات تا آنجا قرار می گیرد که از بیش از دو دهه قبل قنات را عمداً مسدود و از مدار تأمین آب خارج می نمایند. مسئله احیاء و بازسازی قنات بصورت کارشناسی پیگیری نشده  و توجه اساسی برای شناسایی مکانهای مسدود شده و پیدا کردن راه حل برای برطرف نمودن آنها متمرکز نشده است. نظر به اینکه موقعیت بخش تران قنات و کنترل آن در طول مسیر حکایت از  پر نمودن عمدی چاه های میله ای را دارد، بطوریکه برای همیشه قنات قربانی اختلاف نظرها گردد، ولی نیاز فعلی تأمین آب ساکنین منطقه به آب شرب الزام مینماید، که تحقیقات همه جانبه ای برای شناسایی نقاط مسدود شده، چگونگی برطرف نمودن آنها و کلاً احیاء و بازسازی قنات بعمل آورده شود. این کار مستلزم توافق مسئولین محلی و مالکین برای پشتیبانی امنیتی و شروع کار احیاء را دارد. 

     ۵- مناطق کوهستانی

  مناطق کوهستانی مشرف به دولت آباد دارای چشمه سارهائی هستند، که با بررسی و انتخاب موارد بلا معارض می توان برای تأمین آب شرب با کیفیت بالا و پایدار برای دولت آباد اقدام نمود. پس از هماهنگی و طرح چنین راهکارهائی مسئولین محلی توافق نمودند که در این زمینه بازیدهایی داشته باشند و سپس برای تصمیم گیری نهائی برنامه ریزی شود. 

Email
چاپ