اجتماعی

سخن سردبیر

با نگاهی به تاریخ میانمار درمی یابیم که همیشه آزار و شکنجه مسلمانان در این کشور وجود داشته است که متأسفانه اخیرا به شکل نسل کشی نمود پیدا کرده است....


نسل کشی مسلمانان در میانمار

نامه ی دستيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندی به «آنگ سان سوچی» برای اقدام عملی فوری در پايان دادن به نسل كشی در میانمار...

مقالات روانشناسی
مقالات حقوقی
مقالات محيط زیستي
پيوندها