به اعتلای کشورمان معتقدیم

کوتاه ترین داستان ترسناک دنیا

کوتاه ترین داستان ترسناک دنیا داستان زیر است که نویسنده‌ اش فردریک براون نویسنده آمریکایی قرن بیستم است!

The last man on earth is sitting alone in his room and all of a sudden a Knock on the door

آخرین انسان روی کره زمین تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند!

Email
چاپ