به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / اجرای بازیهای خلاقانه در طبیعت برای کودکان در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از اجرای بازیهای خلاقانه در طبیعت برای کودکان مرکز روزانه ذهنی با هدف افزایش خلاقیت، آشنایی با طبیعت، بهبود چابکی و رقابت به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در مؤسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

Email
چاپ