به اعتلای کشورمان معتقدیم

چگونه نهاد آموزش و پرورش به توسعه کشورها کمک می کند؟ 

آبتابدکتر فاطمه مهسا کارآموزیان- بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه در جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار هستند. تبلور آموزش و پرورش در تربیت نیروهای انسانی متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر است. در دنیای امروز که علم و تکنولوژی به عنوان عوامل مهم و اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری به حساب می آیند، لذا نهادها و نظام های آموزش و پرورش نقش بسیار پراهمیتی دارند و غفلت از آن موجب ایجاد مشکلات عدیده ای فرا راه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهد شد. در یک کلام باید گفت که آموزش و پرورش کلید اساسی توسعه در جوامع است و مستلزم رسیدن به این باور است که امروز دانایی، توانایی است.

باید بدانیم که آموزش و پرورش در پیشرفت جامعه بسیار اثربخش است، زیرا اگر انسان صحیح پرورش یابد، قادر به حل مشکلات موجود خواهد بود. آگوست کنت، پدر علم جامعه شناسی میگوید: “پیشرفت و ترقی بشر به آموزش و پرورش صحیح بستگی تمام و کمال دارد، زیرا تعلیم و تربیتی صحیح است که حس تفاهم را بین افراد پرورش می دهد.” پیاژه، عقیده دارد: “هدف اساسی آموزش و پرورش بار آوردن افرادی است که بتوانند دست به کارهای خلاق و تازه برنند، نه اینکه فقط به تکرار کارهای گذشتگان بپردازند. غرض، ساختن اشخاصی است که خلاق، مخترع و کاشف باشند.”

از بعد اقتصادی، آموزش افراد نوعی سرمایه گذاری برای آینده جامعه است. با آموزش افراد تواناتر خواهند شد و رشد قابلیت های آنان سبب میگردد که نه تنها خود به درآمد بیشتری نایل گردند، بلکه جامعه را نیز منتفع میسازند. این افراد همان سرمایه های انسانی هستند که مهم ترین منبع رشد بهره وری و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. امروزه، آموزش و پرورش منشأ تغییرات و نوآوری های اجتماعی در جامعه محسوب می شود و نیاز است که همگام با نیازهای جامعه و پیشرفت علوم برای آن برنامه ریزی کارآمدی داشت. 

Email
چاپ
آخرین اخبار