به اعتلای کشورمان معتقدیم

یک فرشته با کاپشن صورتی پر کشید

آبتاب کاپشن صورتی، سروده ای جدید از دکتر حجت بقایی منتشر شد.
کاپشن صورتی گوشواره قلبی
تو گناهت چیست 
افتادی خیابان
کشته گشتی 
با نفاق و کینه 
اصحاب شیطان
کاپشن صورتی گوشواره قلبی
تو نشان دادی به ما
گه آدما
قلبی ندارند
کینه دارند
نفرت بعضی به شدت
دشمن آزادی است
کاپشن صورتی گوشواره قلبی
تو برو پرواز کن
با خدایت راز کن
عشق دنیا
از سر خود باز کن
بر خدایت تا توانی ناز کن
از گناه بندگانش
ظلمها و تیرگیها
بر خدا و عرشیان آواز کن
شاید اینجا یک فرشته 
آمد و رفت و 
من و ما کور گشتیم 
ندیدیم 
کاپشن صورتی گوشواره قلبی
یک فرشته بود 
پر زد پر کشید
Email
چاپ
آخرین اخبار