به اعتلای کشورمان معتقدیم

نخستین برداشت مکانیزه برنج در پایتخت برنج ایران

آبتاب، دکتر سیدمحمد حسینی ملا، نخستین برداشت مکانیزه برنج در پایتخت برنج ایران شهرستان فریدونکنار روستای ملاکلا انجام شد.
ملاکلا با سطح زیر کشت حدود یکصد هکتار رکوردار زمانی و دوبار کشت برنج می باشد. 
این روستا به همت کشاورزان و کارشناسان، پیشرو و رکورددار زمانی کشت برنج طارم کشور هست و هر ساله دوبار کشت، پرورش و برداشت برنج در این منطقه انجام میشود. 
در روستای ملاکلا برنجکارانی حضور دارند که رکورد برداشت برنج کیفی کشور را دارند، بطور مثال کشت حاصل از برنج رقم طارم چهار تن برنج سفید برداشت می کنند که در کشور بی نظیر است. ارقام کشت شده طارم محلی فریدونکنار، طارم بی نام، هاشمی و امراللهی هستند. 
Email
چاپ
آخرین اخبار