به اعتلای کشورمان معتقدیم

ترانه ای به مناسبت آخرین جمعه رمضان۱۴۰۲ 

آبتاب؛ دکتر حجت بقایی به مناسبت فرا رسیدن آخرین جمعه رمضان ۱۴۰۲ ترانه ای را سرود، بقایی این ترانه را تقدیم محضر مبارک آقا امام زمان نمود، متن ترانه به شرح زیر است:
 ترانهء گل نرگس 
بکارید، بکارید به بستان گل نرگس
بیایید ببینید حریفان گل نرگس
همه مؤمن و پاکید، همه نور خدایید
همه شمع هدایت، نگهبان گل نرگس
نترسید نترسید زغیبت کبیره
به دستور حق گش، ته پنهان گل نرگس
جهان تاب ندارد عدالت ببیند
عدالت، عدالت به دستان گل نرگس
به ظلم فراوان جهان گشته نا امن
بیاید بمیرند، عدوان گل نرگس
چو خورشید بیاید همه ابر فراریست
به ماه و ستاره، یه سلطان گل نرگس
به مستی بگویند، زمانه خراب است
یه کاووس، یه کاووس به مستان گل نرگس
Email
چاپ