به اعتلای کشورمان معتقدیم

‌ده پند لقمان 

  • نان خود را بر سفره ی دیگران مخور!
  • در هیچ کاری شتاب مکن.
  • برای جمع آوری بیش از حد مال و ثروت حرص مخور!
  • به هنگاه خشم شکیبا باش و سخن سنجیده بگو!
  • از پیش دیگران غذا و میوه بر مدار!
  • در راه رفتن از بزرگان پیشی مگیر!
  • سخن و کلام دیگران را قطع مکن!
  • به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مکن!
  • در حضور مهمان بر کسی خشم مگیر!
  • مهمان را به هیچ کاری دستور مده.
Email
چاپ
آخرین اخبار