به اعتلای کشورمان معتقدیم

شجاعانه خواسته‌های مردم را برآورده کنید

به گزارش آبتاب، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: حکمرانان، شجاعانه این خواسته‌ها را برآورده کنند و بدانند که پذیرفتن مطالبات مشروع مردم از، ویژگی‌های مدیریت کارآمد است.

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی در حاکمیت خواسته «شجاعانه» خواسته‌های مردم را برآورده کند و بداند که پذیرفتن مطالبات مشروع مردم ویژگی مدیریت کارآمد است.

این روزنامه نوشت: حکمرانـان بایـد بـه خواسـته‌های مردم کـه چیزی غیر ازحقوق مشروعشـان نیسـت تن دهند و برآورده سـاختن آن‌ها را به فردا موکول نکنند. کمـک گرفتن از صاحبان تجربه برای حل مشـکلات اقتصـادی، مشـارکت دادن صاحبان افکار و سـلایق مختلـف در سرنوشـت کشـور در چارچـوب قانـون اساسـی، تجدیـد نظـر در سیاسـت خارجـی، کوتاه سـاختن دست افراطیون در تصمیم‌سـازی هاو مدارا با معترضین، خواسـته‌های مشـروع مردمی هسـتند کـه همواره بـا تمامی مکانـات برای سـربلندی ایران فداکاری کرده‌اند.

جمهوری اسلامی سپس تاکید کرده است: “حکمرانان، شجاعانه این خواسته‌ها را برآورده کنند و بدانند که پذیرفتن مطالبات مشروع مردم از، ویژگی‌های مدیریت کارآمد است.”

Email
چاپ