به اعتلای کشورمان معتقدیم

مانع جدید برای طرح رتبه بندی معلمان

آبتاب، یک نماینده مجلس گفت: حذف معلمان طرح مهرآفرین از قانون رتبه‌بندی مغایر با مصوبه مجلس است.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، آئین نامه رتبه‌بندی معلمان را مغایر با مصوبه مجلس دانسته و گفت: هیئت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس، حذف معلمان طرح مهرآفرین را از قانون رتبه بندی مغایر با مصوبه مجلس دانسته است. بنابراین دولت باید در تدوین آئین نامه‌ها کلیات ذینفعان و قوانین را در نظر بگیرد. نایب رئیس مجلس از رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواسته، موضوع مذکور را پیگیری کند.

     منبع: ایلنا

Email
چاپ
آخرین اخبار