به اعتلای کشورمان معتقدیم

نکاتی برای ریشه کن سازی خشونت در مدارس

     لیلا نصیری سروری

با هدف  ریشه کن سازی خشونت در مدارس، مسئولین مدرسه می توانند:

۱- با ایجاد مکانی امن برای دانش آموزان با مراقبت، حمایت و انجام مداخلات مثبت و ارائه خدمات مشاوره کمک رسان باشند.

۲-دانش آموزان را تشویق کنند تا هر یک نقشی در برنامه تأمین امنیت مدرسه داشته باشند و بدین ترتیب زمینه را برای مشارکت آنان را در این کار فراهم کنند.

۳- قوانین و مقررات مدرسه به طور مکرر برای دانش آموزان بازگو شده و دانش آموزانی را که مشکل دار هستند، شناسایی و رفتار آنان گزارش کنند.

۴- به دانش آموزان آموزش داده شود که چگونه در برابر زورگوئی و قلدری همسالان خود مقاومت کنند. لازم است تا سر فصلی تحت عنوان پیشگیری از خشونت و آموزش مهارتهای مثبت ارتباط بین فردی به دانش آموزان آموخته شود. همچنین، پایه ریزی سیستمی در مدرسه با همکاری افراد بزرگسال با هدف شناسایی و گزارش رفتارهای آزارگرانه اهمیت دارد.

۵- لازم است که در هر مدرسه با مشارکت پلیس منطقه، نیرویی برای تأمین امنیت دانش آموزان در مدرسه حضور داشته باشد و از سیستم های امنیتی برای کنترل تمام قسمت های مختلف ساختمان مدرسه استفاده شود. برای نظارت و کنترل بهتر در پارکینگ مدارس و فضاهایی مانند: محوطه بازی، راهروها و سالن غذاخوری از دوربین استفاده شود و افرادی که به عنوان مهمان وارد مدرسه می شوند، تحت کنترل قرار گیرند.

۶- لازم است که همه کارکنان مدارس دوره هایی برای آمادگی در شرایط بحران بگذرانند، به عنوان مثال برگزاری مانورهایی با مشارکت دانش آموزان جهت آمادگی آنان در برابر موارد امنیتی از قبیل: آتش سوزی، زلزله.
۷- ارزیابی خطراتی که می تواند دانش آموزان را تهدید کند و برنامه ریزی صحیح جهت رویاروئی با آنان با ایجاد مشارکت بین والدین و مسئولین مدارس برای افزایش امنیت دانش آموزان خارج از مدرسه.

۸- برای بیان اخبار خشونت در مدارس به استناد داده های محلی صحبت شود تا از اضطراب والدین در این ارتباط کاسته شود. در همین راستا از حضور والدین در مدارس استقبال شود و این اجازه به آنان داده شود تا در صورت تمایل تمام فضاهای موجود در مدرسه را ببینند و از کلاسهای درس بازدید داشته باشند.

۹- مسئولین مدارس باید در قبال خشونت در مدرسه پاسخگو بوده و سیاستهای آنان هر سال بازبینی شده و در صورت نیاز روشهای مؤثرتری جایگزین روشهای فعلی کنند. آنها باید ارتباط قوی و مؤثری با والدین داشته باشند تا هنگام بروز خشونت به راحتی با آنان تماس گرفته و آنان را آگاه سازند.

Email
چاپ