به اعتلای کشورمان معتقدیم

انسان ها یا برادر دینی تو هستند و یا در آفرینش با تو برابرند!

ایشان خانم نیکلا استرجن نخست وزیر اسکاتلند هستند که در کنار جمله ای از امام علی ایستاده است. جمله ای که می فرماید: “انسان ها یا برادر دینی تو هستند و یا در آفرینش با تو برابرند!”

Email
چاپ