به اعتلای کشورمان معتقدیم

علی(ع) را چه کشت؟

یک وقت می‌گوییم علی(ع) را “که” کُشت و یک وقت می‌گوییم “چه” کُشت؟

اگر بگوییم علی را “که” کُشت؟ البته عبد الرحمن ابن ملجم، و اگر بگوییم علی را “چه” کُشت، باید بگوییم “جمود”، “خشک مغزی” و “خشکه مقدسی”؛ همین هایی که آمده بودند علی را بکشند، از سر شب تا صبح عبادت میکردند، واقعاً خیلی تأثرآور است. علی به جهالت و نادانی اینها ترحم می‌کرد، تا آخر هم حقوق اینها را از بیت المال می‌داد و به اینها آزادی فکری می‌داد.

ابن ابی الحدید می‌گوید، اگر می‌خواهید بفهمید که جمود و جهالت چیست، به این نکته توجه کنید که اینها وقتی که قرار گذاشتند این کار را بکنند، مخصوصاً شب نوزدهم رمضان را انتخاب کردند و گفتند: “ما می‌خواهیم خدا را عبادت بکنیم و چون می‌خواهیم امر خیری را انجام بدهیم، پس بهتر این است که این کار را در یکی از شبهای عزیز قرار بدهیم که اجر بیشتری ببریم.”

     شهید مطهری

Email
چاپ
آخرین اخبار