به اعتلای کشورمان معتقدیم

سیزده به در

اولین سین، سبزه در جان شما
لاله و سنبل به بستان شما…

شور هستی میرسد بار دگر
غنچه روید در زمستان شما

غنچه های شاد و زیبای بهار
هدیه در کِلک دُرافشان شما

خاک بیجان همدم گل میشود
میشود سنبل به گلدان شما

مینوازد عطر و بوی مُشک بیز
چون حریری پلک چشمان شما

باغبانی میکند دست حکیم
تا بر آرد گل، گلستان شما

شاعر: دکتر حسین علی افشار

Email
چاپ