به اعتلای کشورمان معتقدیم

سال نو‌ می آید

بهترین سین که «سلامت »باشد، از آن شما
گوشت گاو و شیر آن، افزون به دکّان شما!

کَلّه آن کس که خورده روز و شب مال همه
باشد اینک، کنج میدان، گوی چوگان شما!

سال موش و‌ مار و ببر و اشتران هم بگذرد!
روبهان گم می شوند از پیش چشمان شما

هر که او فربه شده از حاصل رنج شما…
درب و داغان میشود حتماً، چو پیکان شما

سال نو‌ می آید و …تکرار یک حرف قدیم!
سربلندی خواهم و …شادی به ایران شما

شاعر: دکتر علی حسین افشار

Email
چاپ