به اعتلای کشورمان معتقدیم

سخنی ناب از دکتر محمد مصدق

وظیفه حکومت یک کشور؛
به بهشت بردن مردم نیست
بلکه
استفاده صحیح از
منابع کشور
جهت رفع فقر و ایجاد
رفاه برای شهروندانش است.

دکتر محمد مصدق

Email
چاپ
آخرین اخبار