تاریخ انتشار :

گزارشی بحرانی از خطراتی تکان دهنده که بی خانمان ها را تهدید میکنند

     مترجم: مرتضی رجائی خراسانی

در یک نظرسنجی در انگلیس نشان داده شد که بی خانمان ها ۱۵ برابر بیشتر از یک فرد عادی در معرض خشونت هستند. افراد بی خانمان و کارتن خواب برای زنده ماندن مبارزه می کنند. ارزیابی نشان می دهد که:

  1. بیش از یک نفر از سه نفر تجربه لگد خوردن، و یا سایر اشکال خشونت را تجربه کرده اند.
  2. بیش از یک سوم (۳۴%) تجربه پرتاب اشیاء به سمت شان داشته اند.
  3. تقریبا یک نفر از ده نفر (۹%) زمانی که بی خانمان شده، مشکل شب ادراری پیدا کرده است.
  4. بیش از یک نفر از بیست نفر (۷%) قربانی تجاوز جنسی بوده است.
  5. تقریبا نیمی (۴۸%) مورد ارعاب قرار گرفته اند و یا تهدید به اعمال خشونت شده اند.
  6. شش نفر از ۱۰ نفر (۵۹%) مورد آزار کلامی قرار گرفته اند.

      افرادی که کارتن خواب هستند، قربانی خشونت و جرم واقع می شوند. این موضوع بسیار غم انگیز و وحشتناک است و به همین دلیل نیاز است تا به بی خانمانی و وضعیت دشوار زندگی این افراد خاتمه داده شود و بطور جدی از آنان حمایت شود.

منبع: https://www.theguardian.com