تاریخ انتشار :

کارتن خوابی رو به افزایش است

    مترجم: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان 

    افزایش آمار کارتن خوابی یک رسوائی است، اما ما می توانیم آن را رفع کنیم!

زمستان فصل دشواری برای افراد بی خانمان است. این افراد در فصل سرما و برف نیاز به حمایت جدی و کمک دارند. در این میان داوطلبانی وجود دارند که مسکن و غذا در اختیار این افراد قرار می دهند و یا کارهای آرایشگری آنها را انجام داده و لباس تمیز و نو به تن شان می پوشانند. برای بررسی بحران بی خانمانی در انگلیس ۴۵۸ مورد در ۲۱ مکان مورد ارزیابی قرار گرفتند. این یافته ها نشان می دهند که

  1. تقریبا هشت نفر از ده نفر (۷۹٪) دچار نوعی جرم و جنایت و یا رفتار ضد اجتماعی هستند.
  2. وسائل بیش از نیمی از آنان (۵۴٪) هنگامی که در خیابان بوده اند، دزدیده شده است.
  3. تقریبا از هر چهار نفر یک نفر (۲۳٪) وسایل خود را عمدا بعد از بی خانمانی تخریب کرده اند.
  4. بیش از نیمی از این افراد (۵۵٪) ازافراد ناشناس ضربه، لگد و کتک خورده اند.
  5. بیش از (۵۳٪) از آنها آخرین خشونتی را که تحمل کرده اند را به پلیس گزارش نداده اند؛ چراکه فکر می کردند پلیس کاری برای آنها انجام نمیدهد.

        یک مرد کارتن خواب به پژوهشگران گفت که هر اتفاقی که بیوفتد، ما همیشه به شانه های خودمان تکیه می کنیم. ما به هیچ کس اعتماد نداریم. او افزود که تنها افراد بی خانمان یکدیگر را حمایت می کنند. من خوشحال هستم که آنها را پیدا کرده ام.  بی خانمان ها معمولا از خشونت رنج می برند و اغلب مورد سرقت قرار می گیرند. آمارها نشان می دهند که زنان (۵۴٪) بیش از مردان (۵۰٪) بی خانمان می شوند و این بیانگر آسیب پذیرتر بودن آنان است. (۶۵٪) از زنانی که بی خانمان بودند، خشونت جنسی را تجربه کرده بودند و مورد آزار قرار گرفته بودند. همچنین، آنان نسبت به مردان بیشتر مورد خشونت کلامی قرار داشتند. برخی از این بی خانمان ها هنگامی که در هوای سرد برای گرم کردن خود آتش روشن می کنند و در کنار آن می خوابند، دچار سوختگی می شوند. مواردی گزارش شده اند که حتی منجر به فوت این افراد شده است. این پژوهش نشان می دهد که اقدام فوری برای رفع بی خانمانی توسط پلیس و دولت -هر دو- مورد نیاز است. بایستی نگرش نسبت به پدیده بی خانمانی و کارتن خوابی عوض شود. این افراد در صورت حمایت می توانند به طور کامل بهبود یابند و روند یک زندگی موفق را طی کنند.

     منبع: https://www.theguardian.com