حکایت

حکایت

   تنظیم و تحریر از محمدعلی کیهانی         پیرزنی یک همسایه داشت که به گمان وی خدانشناس...