آرشيو مقالات

مادر علم نجوم ايران

زنده ياد آلنوش طريان از بنيانگذاران رصدخانه در ايران بود و تمام اموالش را وقف خيريه كرد و عاقبت در آسايشگاه سالمندان از دنيا رفت. ...

بی بی مريم بختياری

«بی بی مريم بختياری»، دختر حسينقلی خان ايلخانی، خواهر عليقلی خان سردار اسعد و همسر ضرغام ‌ا‌لسلطنه بختياری از زنان مبارز دوران مشروطه است....