آرشيو مقالات

آشکار ساز واقعی خشونت جنسی

پژوهش های جدید نشان می دهند که در آینده نزدیک بررسی از نظر روانشناختی، ارائه مشاوره مؤثر و قضاوت در دادگاه ها درباره خشونت های جنسی بر علیه زنان، بد...

زنان عليه زنان

پدیده خشونت تنها به خشونت مردان علیه زنان خلاصه نمی‌شود و روی دیگری هم دارد و آن اینکه گاهی این خود زنان هستند که دربرابر خودشان قرار می‌گیرند، موضوع...

انحراف جنسی یا پارافیلیا چیست؟

وقتی تشخیص انحراف جنسی را برای فردی می گذارند که فرد به مدت شش ماه تمایل جنسی به اشیاء، مردگان، حیوانات، اندام های بدن، کودکان، مواد دفع شده از بدن و...