آرشيو مقالات

گل دختر بابا، لالا !

خانم «صدیقه انجم شعاع» یکی از هزاران زن دلاور ایرانی است، که در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی به شهرهای جنگی رفته تا همسر رزمنده اش را در راه مبارزه و دف...

آرزوی عروسک ها

باز صدایی از اتاق عروسک ها شنید. در را باز کرد. خبری نبود. عروسک ها ساکت سر جایشان بودند. چند تا روی تخت. چند تا آویزان به دیوار و چند تایی هم توی کم...

هديه ی بهاره

وانت خاكی رنگ كنار سنگر تداركات ايستاد. راننده پياده شد و تداركات چی را صدا زد. علی پرواز. هوا سرد بود. بچه ها تو سنگر بودند. علی دوید طرف راننده. ...

ناهار روز اول عید

خانم «صدیقه انجم شعاع» یکی از هزاران شیر زن دلاور ایرانی است، که در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی به شهرهای جنگی رفته تا همسر رزمنده اش را در راه مبارزه ...

يک بسيجی، آسمانی شده بود!

تانک بی¬قواره برايش دهن كجی می¬كرد. حسين، بار اول محلش نگذاشت ولی وقتی ديد تانک گنده بک، پررويی را از سر گذرانده، بي هيچ حرفی، انگشت اشاره اش را بالا...

بيست و يكی نان در سفره

باز وقت رفتن بود . بانگ جرس كاروانيان، عاشقان ديار شهادت را به نوای دلنشين « هر كه دارد هوس كرب و بلا بسم ا... » فرا می¬خواند. مرد خانه ما مسافر هميش...

توپخانه عراقی

خانم «صدیقه انجم شعاع» یکی از هزاران شیر زن دلاور ایرانی است، که در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی به شهرهای جنگی رفته تا همسر رزمنده اش را در راه مبارزه ...