آرشيو مقالات

خلاء قانونی جنایت اسید پاشی

در حالی که همواره فعالان مدنی در کنار شهروندان آسیب دیده حضور دارند، مطالبات آنان را تکرار کرده و در موقع نیاز دست نیازمند را رها نمی کنند. در اینجا ...

چه باید کرد؟

داشتن فهمی واقع نگرانه از پدیده های اجتماعی و متکی بودن به نگاهی گشوده در قبال تفاوت های فردی و منافع جمعی برای فائق آمدن بر مسائل پردامنه جامعه ضرور...

ما، نفت، مصدق

من نه برای مال جنگیدم نه برای مقام، تنها آرزوی من در زندگی ‌ام استقلال و عظمت ایران بود و حتی از اینکه امروز در گوشۀ زندان اظهار عقیده‌ می کنم اندکی ...