آرشيو مقالات

میراث رهایی بخش حسین

برای آزاد زیستن و نه گفتن به استکبار درون و استبداد برون داشتن شخصیت و الگویی چون حسین (ع) کافی است. ...

سخن سردبیر

با نگاهی به تاریخ میانمار درمی یابیم که همیشه آزار و شکنجه مسلمانان در این کشور وجود داشته است که متأسفانه اخیرا به شکل نسل کشی نمود پیدا کرده است....

سخن سردبیر

طی ماه گذشته خبرهای دردناکی در مورد قتل کودکانی بی گناه، چهره ی ایران را غمگین کرد. ...