آرشيو مقالات

سخن سردبیر

طی ماه گذشته خبرهای دردناکی در مورد قتل کودکانی بی گناه، چهره ی ایران را غمگین کرد. ...

سوءاستفاده جنسی از دختران

در مدارس ما یک بیماری مسری به نام سوء استفاده جنسی وجود دارد، با این وجود هیچ کاری انجام نشده است. لورا بیتس، روزنامه نگار و فعال اجتماعی...

کودک آزاری

مهم است که با کسی درباره ی نگرانی های خود صحبت کنید. ...

آموزش بحران

برای آموزش مردم شبیه سازی بحران صورت می گیرد و آنان با انجام یک بازی در شرایط بحران، تجربه ی کافی برای مواجه شدن با انواع بحران ها را در زندگی واقعی ...