آرشيو مقالات

چه باید کرد؟

داشتن فهمی واقع نگرانه از پدیده های اجتماعی و متکی بودن به نگاهی گشوده در قبال تفاوت های فردی و منافع جمعی برای فائق آمدن بر مسائل پردامنه جامعه ضرور...

فرار دختران...چرا؟

فرار از خانه، به اقدام به دوری و عدم بازگشت به منزل بدون اجازه ی والدین گفته می شود. ...

زندگی کردن به مثابه ‌ی دیده شدن

نسیم نجفی اقدم؛ دختری‌ست که دو روز قبل بدلیل فیلتر شدن ویدئوهایش از سوی یوتیوب، حمله‌ای مسلحانه را به ساختمان یوتیوب ترتیب داد و بعد از زخمی کردن سه ...