آرشيو مقالات

توجیه گران فرقه ها

برخی از دانشگاهیانی که تمایل به تحقیق بر روی فرقه ها دارند، نحوه عضوگیری مکارانه و سیاست های استثماری آنان را مطالعه نمی کنند پس به توجیه گران فرقه ه...

سخن سردبیر

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لطفا لایحه ی حمایت از کودکان را تصویب کنید....

مدیریت رسانه

تغییرات فرهنگی با رشد روزافزون و سریع فناوری، در عرصه جهانی همراه است....