سال نو میلادی مبارک!

   100984

کیومرث ترکاشوند


با اینڪه سال میلادی ربطی به فرهنگ و سنن ما ندارد ولی برای جـذب شادی ها و سرخوشی ها به هر آئینی تمسک می جوییم.

برای شادمانی، حتی تولد یک کودک در کنیا برای من شادی آور است.

برای یک حال خوب ، پیـوند می زنم آئین نامه احساسم را به انجیل عیسی مسیح،  با اینکه قبله مان یکی نیست ولی در انسانیت اشتراکات فراوان داریم.

برای رسیدن به یک انرژی مثبت تمام مرزها را جابه جا می کنم و در کریسمس به کودکان فالـگیر سر چهارراه سکه ای از سکه های "اسکروچ" را تقدیم می کنم و به میمنت شادی او تـمام فال هایش را می خرم و تقدیم شما می ڪنم.

و درآغاز این سـال نـو و من به تعــداد جمعیت زمیـن گل رز درگلـدان های پشت پنجـره ها کشت خواهم ڪـرد. و با شیـره جانم آنهـارا آبیـاری نمـوده.

وآرزوی جـز "صلح ودوستی وسـلامتی " بـرای ساڪنان ڪره زمین نخــواهم داشت.

"سال و فال و حال و مال و اصـل و نسب و تخت و بخت....

بادت انـدر شهریارے بر قرار و بر دوام"

برای سالی فارغ از ڪرونا، التماس خدا را می ڪنم با هر دینی ڪه او می پسندد.

برای رسیدن به آنچه شما نازپسندان پسندید، منت هر کوچه گرد شاعری را می کشم.

 

ناز نگاهتان را می ڪشیم تا نیازتان را به احساس خوب، نماز ڪنیم و اقامه.

 هوای دلتـان برای همیشه آفتابی


نظر شما