نامه دکتر محمد مصدق به غلامرضا تختی

   1125264


نامه دکتر محمد مصدق به غلامرضا تختی:

آقای تختی عزیز، مردم ایران هرگاه گامی برداشته اند که می توانسته منجر به آزادی و بهروزی آنها شود، با کج فهمی و خیانت و استبداد راه ایشان سد شده و حاصل بی نتیجه مبارزات صادقانه ایشان تنها افسردگی عمومی و خزیدن در لاک بی تفاوتی و نسیان بوده. این مردم پاک لایق بهترین شادی ها هستند و عموماً بدترین غصه ها نصیبشان میشود، گویی این تقدیر محتوم ملت شریف مان است، تقدیر سیاهی که اراده ملی مان را سست و ناامیدی را بر کشور مان مسلط کند.

مردم حالا تمام شکست های ملی و اجتماعی شان را پس از آن کودتای شوم با طعم شیرین پیروزی های شما جبران می کنند. امروز اگر در حصر خانگی نبودم به استقبال تان آمده و بر دست هایی که مردم افسرده ایران را شاد کردند بوسه میزدم.

دکتر محمد مصدق


نظر شما