دبیر اجرایی خانه صنعتکاران ایران منصوب شد

   1009766


.به گزارش آبتاب، با حکم سید محمد موسوی، رئیس خانه صنعتکاران ایران، سید علیرضا بنی هاشم کمالی به عنوان دبیر اجرایی این مجموعه صنعتی منصوب شد.


نظر شما