صنعت پورنوگرافی

   1001263


ژان بودریار پورنوگرافی را به دو دلیل مقصر میدانست. اول، به خاطر دستكاری در سكس تا مبارزه طبقاتی را جدا نمايد. و دوم به خاطر، تباهی سكس با كالايی كردن آن. امروزه فضای مجازی و رسانههای تصویری پر از عکسها و فیلمهای پورن است. تبلیغات با وسواس و دقت بیشتری کمک ابزارهای رابطه جنسی از قبیل قرصها، ژلها و آلات مصنوعی و برقی را تبلیغ میکنند. شبکههای تلویزیونی پورن سال به سال در حال گسترش است و برخی پورن استارها به چهرههای شناخته شدهی جهانی (به ویژه در کشور ما) تبدیل میشوند. امروزه  به  همان میزان که به "سکس" پرداخته میشود "عشقبازی" به امری فراموش شده بدل میشود چرا که این سبک رابطه روز به روز از جای خود را به کالای "بدن خوش تراش" میدهد. امروزه داف و پلنگ و قیافههای دفورمه چهرههای اینستاگرامی و کارداشیانیسم و فلان پورن استار، الگوی زنانه تبلیغ میشود، تا زنی که با پوشش و ظاهر بومی نقاط مختلف کشور یا زنی که نظامی در منظونه "لیلی و مجنون" تصویر میشود. امروزه "سکس" با پول و تبلیغات گره خورده است و سکس به صنعتی پول ساز و جذاب برای سرمایهداران اعم از صاحبان شبکههای تلویزیونی، بازیگران و عوامل فیلمها، مجلات، مدهای سکسی، داروها و ابزارهای کمک جنسی تبدیل شده است.

ژیژک میگوید: "عشق آن چیزیست که سکس را به تجربهای فراتر از خود ارضایی تبدیل میکند. اگر عشقی نباشد، حتی وقتی با یارتان هستید، با او خودارضایی میکنید"، اما آنچه در جهان رسانهای امروز مشاهده میشود تبلیغ و جایگزینی "سکس کالایی" به جای عشقبازی است. در این دستگاه طویل و پولساز حول سکس، "رابطه جنسی" نه یک رابطه انسانی از روی عشق و علاقه بلکه سایش و اصطکاک تنهای ورزیده و اندامهای برجسته و مصنوعی بر روی یکدیگر القاء میشود. در دنیای کالایی شده، عشقبازی به "فاک" تقلیل یافته و رابطهی جنسی از درون بیمعنا و تهی شده است. امروزه در فیلمهای هرزهنگاری با افرادی مواجهایم که مقابل دوربین ادای لذت بردن در میآورند اما در نهایت کرختی و ملال ایام خود را سپری میکنند و با روح و جسمی خسته محل کار را ترک میگویند. طبق آمارها خودکشی در میان بازیگران پورن بیشتر از متوسط جامعه است. در جهان ما نه تنها منعی برای روابط متعدد جنسی وجود ندارد، بلکه "بدن سکسی" با تمام قدرت در رسانهها تبلیغ میشود و افراد را به لذت بردن بیشتر فرا میخواند. آنچه در این بازار کالایی شده قربانی میشود، "عشق ورزیدن و عشقبازی " فراسوی جذابیتها و برجستگیهای جسم و تن است.  امروزه  صنعت  هرزه نگاری به کارخانهای بدل شده است که محصول تولیدی آن بدنهای ورزیده با آرایشهای غلیظ و عملهای جراحی فراوان است که چیزی شبیه رباتهای تولید شده در کارگاه، خالی از هر روح و علایق انسانی را تداعی میکند.

 


نظر شما