وضعیت برزخی و سرگشتگی انسان معاصر

   1000213

مازیار عارفانی


مفاهیم عصر باستان هرگز دست از سر آدمی برنخواهند داشت. پدیدههای قدیمی دوباره باز میگردند و با اسطورهها، روایتها و رخدادهای پیشاتاریخی، یکبار دیگر در عصر کنونی ظهور میکنند. قابیل هر روز هابیل را میکشد، چه در عفرین، چه در هند، چه در لاسوگاس... جنگ خدایان یونان باستان، بدل به جنگ ابرقدرتهای هستهای میشود و قربانی دختران در پیشگاه خداوند، اینبار به شکلِ اِشغال اندام جنسی ظهور میکند؛ از این رهگذر یکی از مهمترین ابزار عصر قدیم، یعنی سحر، جادو و جادوگری باید نقش بیبدیل خود را یکبار دیگر به درستی ایفا کند، زیرا جهان بدوی همواره به شکل بیرحمانهای دوست دارد از مدار علم بگریزد و ذات انسان بدوی، بیشتر طالبِ توضیح غیرمنطقی است (دقیقاً بر خلافِ انسان مدرن).

اینبار عصر قدیم و لشگر بیشمار سربازانش جادوهای جدید خود را رو میکنند؛ جادوهایی برای عادیسازی قربانیها، قتلها و فجایع... یکی از بزرگترین این جادوها که میخواهد انسان مدرن را با اکسیری بدوی به سعادت و رستگاری برساند، (نظریهی) انرژی مثبت است. چیزی که تاکنون نه تنها هیچ پژوهش علمی و آکادمیکی آن را تأیید نکرده، بلکه برخی از تحقیقات _مانند تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا_ حاکی از دروغین بودن این نظریه بوده و در چندین و چند آزمایش هم شکست خورده است. با این حال انرژی مثبت آنقدر زیبا و فریبنده است (مثل هر جادوی دیگری) که خیلیها دوست دارند به این ابزار بدوی متوسل شوند و صفحات وب را با مطالب دروغین و بیاساس به اشغال خود در میآورند، مطالبی که کوچکترین پایگاه علمی ندارند! ابزاری که با جادوی بدویاش میتواند کاری کند وقتی لم دادهایم روی کاناپه و با برقی رخشان در چشمها به تلویزیون مینگریم، انرژی مثبت ساطع کنیم از خودمان برای پناهندگانی که پشت مرزهای یونان میمیرند، برای گرسنگان آفریقا و حتی کودکی که پاهایش را میگیرند و در سطل زباله سرنگونش میکنند، برای زنان دستفروشی که سیلی میخورند، برای گازهای اشکآور، پیادهروهای ماتمزده و مادران داغدار زمین... انرژی مثبت با جادوی تخمیریاش گویی جهان زشت ما را قابل تحملتر میکند برای قربانیانی که در صف انتظار ایستادهاند...


نظر شما