امواج کرونا در آینده به بازار مسکن می‌رسد

   1111203

مهدی سلطان محمدی


یک کارشناس  بازار مسکن با بیان اینکه معاملات و ساخت و سازها تقریباً متوقف شده است، گفت: "بازار مسکن به تحولات و پدیدهها دیر واکنش نشان میدهد و اثرات ویروس کرونا در آینده مشخص میشود." رشد تصاعدی ویروس کرونا در سطح جهانی پیشبینی وضعیت بازارها را بسیار دشوار کرده است. به طور مثال، یکی از موضوعاتی که ترامپ به عنوان دست آورد دوره ریاست جمهوری خود به آن افتخار میکرد، رشد حدود ۵۰ درصدی شاخصهای بازار سهام بود، اما می بینیم که در چند روز گذشته تمام آن رشد به یکباره از بین رفت و میزان شاخصها حتی به کمتر از قبل رسید. هر روز وضعیت دارد تغییر میکند به طوری که نه تنها نمیدانیم سال آینده چه میشود، بلکه حتی هیچ تصوری از هفته آینده نداریم. طبیعتاً وقتی با پدیده نسبتاً غیر قابل کنترلی روبرو هستیم تبعات آن هم در همه عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غیر قابل پیش بینی خواهد بود. این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به ماهیت دیرپذیری بازار مسکن گفت: "بعضی بازارها مثل بازار سهام بلافاصله نسبت به تغییرات محیطی واکنش نشان میدهند. اما برخی دیگر مثل بازار مسکن لخت تر هستند و واکنش آنها دیرتر خواهد بود و نمیتوان در مقیاسهای روزانه، هفتگی و حتی ماهیانه آن را مورد ارزیابی قرار داد. تغییرات معنادار بازار مسکن حداقل در بازههای زمانی سه ماهه خود را نشان میدهد."

سلطان محمدی تاکید کرد: اثرات کرونا بر تمام حوزههای اقتصادی گسترده و ماندگار خواهد بود و نمیتوانیم این تصور را داشته باشیم که در آینده نزدیک اوضاع به روال عادی گذشته باز میگردد. البته احتمالاً این ویروس مثل همه اپیدمیها تا حدودی کنترل خواهد شد ولی پیامدهای آن دیرپا خواهد بود. وی با بیان اینکه تحلیل وضعیت بازار مسکن به ابعاد تأثیرگذاری بیماری کرونا بستگی دارد، گفت: "وضعیت بازار در اسفند ماه نمیتواند به طور کامل منعکس کننده اثرات این بحران در بازار مسکن باشد. این که عنوان میشود معاملات مسکن در اسفند ۲۴ درصد نسبت به بهمن کاهش یافته نمیتواند به این مفهوم باشد که خرید و فروشها افت چندانی نداشته است؛ زیرا قراردادهایی که طی یک ماه در بازار مسکن منعقد میشود معمولاً حاصل جستجوها و توافقات هفتهها و ماههای گذشته است."

این کارشناس بازار مسکن، تحولات قیمتی در یک ماه را نیز گویای وضعیت فعلی بازار مسکن ندانست و گفت: "بر این اساس افزایش یا کاهش قیمت مسکن در اسفند ماه نمیتواند ملاک ارزیابی یا پیش بینی از وضعیت آینده باشد؛ چرا که ابعاد بحران در اواخر اسفند برای عموم مردم آشکار شد." وی با بیان اینکه ساخت و سازها نیز به خصوص از نیمه دوم اسفند ماه به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است، گفت: "بسیاری از سازندگان نیز با توجه به وضعیت ابهام آلود معاملات و به منظور اجتناب از گسترش بیماری در بین کارگران، سطح فعالیت در پروژههای خود را کاهش داده و یا آنها را به طور کامل متوقف کردهاند." سلطان محمدی تصریح کرد: پیش بینیها از بازارهای مختلف معمولاً بر اساس روال خطی یا تجارب قبلی بوده، اما وقتی با پدیدهای نمایی و غیر خطی روبرو هستیم، پیش بینیهای شهودی و محاسباتی که بر اساس روندهای قبلی انجام میشود به هم میریزد. بنابراین، نمیتوانیم بگوییم تغییرات یک هفته آتی مشابه و در ادامه همان تغییرات یک هفته قبل یا مطابق روندهای گذشته خواهد بود." وی با بیان اینکه تبعات اقتصادی این بیماری بسیار وسیع و گسترده خواهد بود، گفت: "گفته میشود که ممکن است بیکاری در آمریکا به حدود ۳۰ درصد برسد. سقوط بازارهای مالی، سقوط قیمت نفت و بسیاری از مواد خام که از هم اکنون اتفاق افتاده نشان میدهد ما احتمالاً با شرایطی متفاوت مواجه خواهیم بود، بنابراین باید تا چند روز آینده صبر کنیم ببینیم کشورها تا چه اندازه در مبارزه با ویروس کرونا موفق میشوند تا بتوانیم تحلیل واقع بینانهتری از همه بازارها از جمله بازار مسکن ارائه دهیم."


نظر شما