روشهای حل مسائل اجتماعی

   1125901

رحیم زایرکعبه - دکترای جامعه‌شناسی


بر اساس رویکرد سیستمی، جامعه از اجزای مختلفی تشکیل شده که برای رسیدن به اهداف مشترک با یکدیگر تعامل و همکاری دارند. بر مبنای این رویکرد، خرده نظام سیاسی که مسئولیت دستیابی به اهداف جامعه را برعهده دارد، تلاش می کند تا از بروز عدم تعادل اجتماعی یا مسائل اجتماعی در جامعه جلوگیری کند. مسائل اجتماعی، در واقع بیانگر وضعیت نامطلوبی هستند که موجب بینظمی اجتماعی شده، ارزش های اجتماعی را کماعتبار یا بیاعتبار میسازند؛ بنابراین خرده نظام سیاسی (چه در سطح دولتی، سازمانی و یا گروهی) سعی میکند با حل مسائل اجتماعی، آسیب های ناشی از آنها را بر جامعه از بین ببرد. دولتها، سازمانها و یا گروهها به چهار روش زیر میتوانند به حل مسائل اجتماعی اقدام کنند. برای درک بهتر روشهای مذکور، فرض کنید معلمان از دولت، تقاضای افزایش حقوق خود را دارند، دولت در برخورد با این مسأله میتواند به چهار روش زیر به تقاضای معلمان پاسخ داده، آن را حل نماید:

1.  رها کردن مسأله(Absolution): در واقع در این روش، حل مسأله به صورت منفعلانه انجام میگیرد، یعنی مسأله با گذشت زمان و به طور طبیعی و خود به خود، حل میشود. برای مثال دولت، افزایش حقوق معلمان را در دستور کار خود قرار نمی دهد تا اینکه معلمان خسته شده و از پیگیری تقاضای خود منصرف شوند.

 2. رفع کردن مسأله(Dissolution): یعنی وضعیت به گونهای تغییر داده میشود که پیگیری مسأله، منتفی شود. به این ترتیب که یا تقاضای ذینفعان تغییر داده میشود یا شرایط محیطی که مسأله را به وجود آورده، تغییر مییابد. مثلاً دولت به جای افزایش حقوق معلمان، با دادن کارت خرید اعتباری به آنها، مسأله را برای مدتی رفع میکند.

3. فیصله دادن به مسأله (Resolution): سعی میشود در وضعیت مسأله، بهبود نسبی ایجاد شود تا رضایت نسبی افراد درگیر در مسأله، حاصل شود. مذاکره و سازش بین طرفهای درگیر در مسأله از ابزارهای متداول در این روش است. مثلاً دولت، حقوق معلمان را در حد نسبی افزایش میدهد؛ به حدی که از شدت اعتراضات تند آنان بکاهد.

4. حل كردن مسأله (Solution): یعنی سعی میشود وضعیت مسأله به وضعیت مطلوب برگردانده شود تا رضایت کامل افراد درگیر در مسأله فراهم شود. مثلاً دولت، حقوق معلمان را به حدی افزایش میدهد که موجب تغییر وضعیت نامطلوب شان شده، رضایت آنان را به وجود آورد.

 

 

 


نظر شما