پراید و یک زندگی شتابزده

   1111339

سردار فتوحی


گاهی با خودتان فکر میکنید اگر بخواهم یک ماشین بخرم چند سال باید کار کنم؛ یا ممکن است مقداری پس انداز کرده باشید و قصد خرید پرایدی داشته باشید پس اندازتان به پای گرانی نمیرسد. تصور کنید زمانی 10 میلیون برای خرید یک پراید، کم داشتید ولی ده ماه دیگر هم حقوقتان پس انداز کردهاید، ولی امروزه هنوز 20 میلیون برای خرید یک پراید کم میآورید، گویی نه تنها سرعتِ قیمت ماشین از سرعتِ خودِ ماشین بیشتر است؛ بلکه از سرعت کار و درآمد شما بیشتر است. در این صورت شرمنده خود و زندگیتان میشوید که یک ماشین بیسرعت، گوی سبقت از زندگی شما ربوده است، لذا باید چند شیفته کار کنید یا چند شغله باشید تا بتوانید پرایدی را بخرید، ولی این شما نیستید پراید را خریدهاید بلکه این پراید است که جسم و روح شما را به حراج گذاشته است؛ این شما نیستید که بر پراید سوار میشوید بلکه این پراید است بر جسم و روح شما سوار شده است. زمانی که جسم و روح در خدمت کالایی قرار بگیرند کالا شکل بُت میگیرد و تقدیس میشود و جسم و روح در خدمت بُت قرار میگیرد و بیارزش میشود لذا پراید بُت میشود که کارل مارکس آن را بُت وارگی میگوید و جسم و جان، شي میشوند که جامعهشناسان به آن شی شدگی یا طبیعت ثانویه میگویند.در واقع، آنچه سبب افزایش قیمت شده است سیل عظیم بیکاری و ورشکستگی طبقه متوسطۀ جامعه ایرانی است که منبع درآمدشان به مسافرکشی، بارکشی با ماشین، و خرید و فروش ماشین مبدل شده است. در واقع، خرید و فروش ماشین مبدل به شغل یا سرگرمی(جهت جلوگیری از برچسب بیکار) طبقه متوسطه شده است که به نوعی خرید و فروش درون طبقه ای (به شکل نظام کاستی) است، یعنی نه طبقه بالا این مدل از ماشینها را میخرند و نه طبقه پایین قدرت خرید آن را دارند. طبقه متوسطه آن را برای سود میخرند و به خودشان(دلال دیگر) گرانتر میفروشند، این چرخه (خرید- سود- فروش- خرید) تداوم مییابد و به قیمت سرسام آوری تبدیل میشود و در نهایت تقدیس میشود.

امّا نباید نادیده گرفت که گروهی از طبقات بالا و یا گروهی از سیاستگذاران، این طبقه متوسطه را وارد بازی میکنند. در واقع، این شکل از معامله را چیزی بیش از عرضه و تقاضا و کیفیت کالا تعیین میکند که آدام اسمیت آن را دست نامرئی مینامید. پراید ایماژ یک زندگی ایرانی است، زندگیش اپشن ندارد، ارزشی ندارد ولی از این جهت که اسبابِ بازی گروهی را فراهم کرده است، قیمتش بالاست. همچنانکه صدای پوپولیستها قیمت انسانها را به طور کاذب بالا نشان میدهند.

 

 


نظر شما