“زن، عشق، جنایت” کتاب در دست انتشار دکتر حسن محدثی مجوز نگرفت

   1125957


دکتر حسن محدثی جامعهشناس و استاد دانشگاه در کانال تلگرام خود نوشت: "نخستین کتابی که در "ژانر جامعهشناسی برای مردم" نوشته بودم، مجوز نگرفت. امروز خبر رسید. ناراحتکننده بود. حاصل هشت سال و نیم کار که حرکتی تازه در جامعهشناسی ایران بود، مجوز دریافت نکرد. کتابی جامعهشناسانه است که با پنج کلاس سواد هم خوانده می‌‌شود؛ دربردارندهی ۵۳ داستان شوهرکشی که از زبان خود این زنان نقل میشود.

دکتر محدثی گفت که مأیوس نمیشوم و یکبار دیگر برای اخذ مجوز اقدام میکنم. جامعهشناسی با چنین آثاری میتواند به میان مردم برود. فعلاً که نشد. اما ادامه میدهم. گام بعدی شاید به نتیجه برسد. این جامعهشناس و نویسنده در ادامه دربارهی این کتاب و حواشی آن نوشت: "وقتی که کار جامعهشناس به دست مردم نمیرسد. این دفعه  واقعاً دولت نگذاشت جامعه‌‌شناسی را ببریم میان مردم. همیشه ما را محکوم کردند که جامعهشناسان ایرانی کار تأثیرگذاری ندارند. بیش از ده سال است که به کتاب «کارناوالی شدن عزاداری عاشورا» مجوز ندادهاند. حالا هم جلوی کتاب «زن، عشق، جنایت» را گرفتهاند. باید چهکار کنیم تا تأثیرگذار بشویم؟ وقتی که اثرمان امکان چاپ نداشته باشد و به دست مردم نرسد، چگونه میخواهیم تأثیرگذار باشیم؟ چگونه میخواهیم جامعهشناسی را ببریم بین مردم و آن را تبدیل کنیم به دانشی مفید و قابل استفادهی همگان؟ وقتی که محصول هشت سال و نیم کار پژوهشی (آن هم کاری بدون پشتیبانی مالی و با همت و تلاش شخصی) امکان انتشار نمییابد، چگونه میتوان محقق جامعهشناسی را به ناتوانی متهم کرد؟"

حسن محدثی گیلوایی - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹


نظر شما