تحولات جهانی با پیدایش ویروس کرونا

   1009737

آرزو مظلوم ساکی - کارشناس مدیریت امور فرهنگی


تا قبل از ورود ویروس کرونا به صورت جهانی، باورش سخت بود که حتی برای لحظه ای اقتصاد جهان متوقف شود. نیروهای انسانی به حالت تعلیق درآیند و چرخش موتور اقتصاد جهانی به یکباره از حرکت و سرعت بازایستد. هر تئورسین اقتصادی به خوبی بر این موضوع واقف است که قرنهاست که کشورهای جهان حول محور اقتصاد رقابتی چنان میتاختند که از قافله باز نمانند. اکنون شاهد آن هستیم که چگونه فناوری بیش از هر زمان دیگری به کمک نیروی انسانی آمده است و خود را به شکل یک فرایند ضروری و حیاتی در زندگی افراد جای داده است، به گونهای که تمامی آموزشها، امور مالی و بانکی، مبادلات کالاهای ضروری و حتی معاملات ارزی همه رنگ و روی مجازی به خود گرفتهاند. همانطور که حجم بسیاری از مطالعات به صورت کتابهای الکترونیکی و صوتی درآمده است، شاهد کیف پولهای الکترونیکی نیز هستیم و خواهیم بود. فردیت، رنگ باختن ارتباطات به صورت حضوری، دورکاری و حتی شرکت در سمینارها و دورههای آنلاین آموزشی همگی دستاورد تحولات جهانی به سوی پست مدرنیته است. رویدادهایی که امروزه به واسطه ویروس کرونا شاهدش هستیم نه تنها بیانگر رویدادهای تازهای در جهان است، بلکه پس از گذراندن این بحران نیز با سیل عظیمی از تغییرات بنیادین روبرو هستیم که ناخواسته ما را به عرصه جدیدی از رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشانده است. تأثیر پر نفوذ و سریع این ویروس جهانی که تمامی کشورهای جهان را با خود درگیر کرده، باعث به وجود آمدن سیستمها و عملکردهای نوظهوری در تمامی رویدادهای زندگی انسان شده است. سیاستمداران در سطح جهان در تلاش برای حفظ و کنترل رویدادهای ناشی از این ویروس هستند که شرایط را بتوانند در دست بگیرند اما اینکه تا چه اندازه میتوانند از عهده تغییرات ناشی از این ویروس برآیند، نتیجهای است که آیندگان بایستی درباره آن اظهار نظر کنند.


نظر شما