آداب خردمندی

   1146147


منظور از خردمندی، هوشمندی نیست، زیرا بسیار افرادی را دیده‌ایم که از هوش و استعداد بالایی برخوردار بوده‌اند اما ویژگی‌های خردمندی را کمتر داشته‌اند. خردمندی حاصل‌جمع هوش، اخلاق و اراده است. این راهکار ها می تواند به ما کمک کند.

١. بسیار خوب و بادقت گوش کنیم.

٢. سنجیده، کوتاه و دقیق سخن بگوییم.

٣. مطالعه کنیم.

٤. از گفتن "نمی‌دانم" ترس نداشته باشیم.

٥. راستگو باشیم.

٦. به دیگران احترام بگذاریم.

٧. اهل افراط و تفريط نباشیم.

٨. نسبت به باورها و نظرهایمان  متعصب نباشیم.

9 .دیگران را قضاوت نکنیم.

10. مسئوليت اشتباه‌هایمان‌ را بپذیریم.


نظر شما