سخن سردبیر-سالمند آزاری

   1400837

فاطمه مهسا کارآموزیان


    سالمندان قشر آسیب پذیری هستند که گاهاً مورد غفلت و یا سوء استفاده قرار می گیرند. متأسفانه، اکثر موارد سالمند آزاری گزارش نمی شوند. این افراد غالباً مورد غفلت و نادیده شدن قرار می گیرند و یا به سادگی رها می شوند. تشخیص و اثبات سوء استفاده از سالمندان دشوار است. چنانچه آگاهی عمومی در این زمینه افزایش پیدا کند، می توان به طور کامل از این عزیزان محافظت کرد. وزارت بهداشت و درمان آمریکا، سالمند آزاری را اینگونه تعریف می کند: "انجام هرگونه عمل آگاهانه، عمدی یا غفلت توسط پرستار یا هر شخصی دیگری که نقش پرستار سالمند را ایفاء میکند که موجب آسیب رساندن به یک فرد بالغ آسیب پذیر (سالمند) شود را سالمند آزاری می گویند." سالمند آزاری اشکال مختلفی دارد که شامل سوء استفاده جنسی، غفلت، سوء استفاده عاطفی یا کلامی، رها کردن و بی توجهی است. سالمند آزاری می تواند در خانه و توسط اعضای خانواده و حتی یک دوست و یا در خانه سالمندان -مرکز نگهداری سالمندان- صورت گیرد. علائم جسمی سالمند آزاری شامل کبودی، شکستگی استخوان ، سوختگی و ضرب دیدگی است. علائم سوء استفاده عاطفی از سالمندان شامل انصراف ناگهانی یا غیرقابل توضیح از فعالیت های عادی روزانه و یا تغییر سطح هوشیاری است. سوءاستفاده جنسی مانند کبودی در ناحیه تناسلی یا سینه را شامل می شود. سوء استفاده مالی مانند فعالیت های ناگهانی و غیر قابل توضیح مالی توسط سالمند است. در خصوص غفلت باید گفت که علائمش کاهش وزن غیر معمول و عدم رسیدگی به نیازهای بهداشتی و دارویی سالمند است. سالمند آزاری عاطفی شامل تحقیر، تهدید و انجام رفتار کنترل کننده است. در بررسی علل وقوع سالمند آزاری می توان به زوال عقلی و سابقه خشونت خانگی و همینطور انزوای اجتماعی سالمند اشاره کرد که همگی از عوامل افزایش خشونت هستند. در موارد گزارش شده اغلب پرستار سالمند که می تواند از اعضای خانواده هم باشد با گفتن چیزی نیست، سالمند را به سکوت فرا می خواند و حقیقت غم انگیز این است که بسیاری از سالمندان بدون گفتن حتی یک کلمه و بی هیچ شکایتی رنج می برند. هنگامی که موارد سوء استفاده را مشاهده می کنید، سکوت نکنید و البته، با اطمینان هم سوء استفاده را تأیید نکنید بلکه به سادگی شک و نگرانی خود را در این خصوص گزارش دهید. در نهایت، می توان گفت که مؤثرترین روش برای جلوگیری از سوء استفاده سالمندان، گوش دادن به صحبت های افراد سالخورده و پرستارهای آنها و اقدام صحیح و سریع در صورت سوء ظن نسبت به احتمال وقوع خشونت و همچنین افزایش آگاهی های عمومی در این خصوص در سطح جامعه است، بطوریکه افراد قبل از تشدید مشکل بتوانند به خوبی آن را رفع کنند. توجه داشته باشید که بسیاری از سالمندان افرادی ضعیف، ناتوان و آسیب پذیر هستند و این بدان معنا نیست که آنها باید قربانی شوند، بلکه نیاز به مراقبت های ویژه دارند. خانواده ها می توانند نقش مهمی در حفظ سلامت عزیزان سالمند خود داشته باشند. مراقبت از سالمند قطعاً نیازمند آموزش و گذراندن دوره های خاص است تا از این عزیزان به خوبی و با احترام مراقبت به عمل آید.  


نظر شما