روز دست قرمز

   112271


۱۲ فوریه، روز دست قرمز است. دست قرمز، نمادی برای متوقف ساختن کودک سرباز در مناطق جنگی و بحران‌زده است. در این روز دست‌ها را قرمز می‌ کنند با این امید که به کارگیری کودک سرباز ها در جهان متوقف شود.


نظر شما