اشتغال یک زن

   114088

داوود قادرزاده


هر روز با افزایش نقش زنان درعرصه های فرهنگی، اقتصادی وسیاسی درجهان هستیم، این مسأله تا جایی است که زنان  وظایف اصلی خود را فراموش کرده و بسیاری ازحقوق اساسی وحتی انسانی خود را  از دست داده اند و به کالایی برای دست یابی به اهداف دیگران تبدیل شده اند. زنان که روزگاری به عنوان زیربنا و پایه اساسی تربیت اجتماع شناخته می شدند، گاهی به ابزاری تجاری وتبلیغاتی تبدیل شده اند و این مسأله به وفور درجامعه زیرسایه مدعیان حقوق زنان به چشم می خورد. از آنجا که مردان به عنوان نان آور خانواده شناخته می شوند، اشتغال زنان در پست هایی که مردان باید باشند تبعات ناگواری را به جامعه وارد می کند که قبل از هرکسی زنان خود زیان دیده  اصلی آن خواهند بود. متأسفانه برخی از کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط  و با شعارهای فمینیستی، اقدام به استخدام زنان با یک سوم، یک چهارم و حتی یک پنجم حقوق یک مرد کرده  وعلاوه بر بهره برداری از آنان به عنوان یک ابزار تبلیغاتی، علناً آنان  را استثمار می کنند، استثمار و بهره کشی تجاری از زنان است که کمتر مکانی را می توان یافت که از زنان به عنوان یک ابزارتبلیغی ونیروی کار تقریباً رایگان بهره نبرده باشد. جدا از رعایت حقوق زنان به منظور رفع تبعیض‌ها و مشکلات آنان، سوء استفاده از آنان و واشتغال نامناسب  و بی رویه زنان تبعات منفی و زیان باری را برای جامعه به بارمی آورد که به چند نمونه زیر می توان اشاره کرد:

 کاهش  تمایل به ازدواج  وافزایش سن  و درنتیجه افزایش سیل عظیمی از دختران بازمانده ازتشکیل زندگی مشترک که خود مولد بسیاری ازمشکلات اخلاقی واجتماعی است.

اشتغال یک زن در بسیاری ازموارد برابر است با بیکاری یک مرد و این یعنی ناتوانی مرد در ازدواج به دلیل بیکاری که باز هم  به معنی عقب افتادن تشکیل زندگی هم در مردان وهم زنان است.

استخدام زنان بیشتربا اهداف تجاری وتبلیغاتی برخی از کارفرمایان صورت می گیرد، چراکه با کمترین حقوق ازآنان بهره برداری می کنند و به عنوان یک ابزار تبلیغی نیز ازآنان بهره می برند.

با اشغال جای مردان توسط زنان، علاوه برمسائل فوق موجبات کاهش باروری و کاهش جمعیت نیز به منظور حفظ شغل در زنان، به دلیل بی میلی به داشت فرزند بیشتر می شود.

از این رو در شرایط فعلی اقتصادی که بیکاری به مسأله ای بحرانی درجامعه تبدیل شده است، ضروری است که مسئولان و کارفرمایان مردان را در اولویت استخدام قراردهند و مدعیان حقوق زنان نیز به این نکته توجه کنند که وقتی مردی شغل پیدا می کند زنی هم شوهردارمی شود ولی عکس آن صحیح نیست.

 

باید مسئولان از استثمار و استفاده تجاری از زنان  جلوگیری کنند و با توجه به شرایط  فعلی اقتصادی اولویت کاررا درمکان هایی که نیاز به حضور زنان ضروری نیست به مردان اختصاص دهند.

خانواده ها نیز باید باهوشیاری از این مسأله به آسانی گذر نکنند و مانع از سوء استفاده  از بانوان در مراکز کار شوند.

 


نظر شما 

نامنظرات ارسال شده
منبسيار عاليت احسنت