هدردهی موادغذایی

   73134


بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، هر شهروند در کشورهای عربی سالانه 250 کیلوگرم مواد غذایی را در سطل زباله می ریزد، این مقدار در اروپا برای هر فرد 110 کیلوگرم است. در کشورهای عربی، هر شهروند به تنهائی سالی 250 کیلوگرم غذا را به هدر می دهد که این مقدار در اعیاد و مناسبت ها به 300 تا 350 کیلوگرم می رسد. دو سوم مواد غذایی در جهان دور ریخته می شود که معادل یک میلیارد و300  میلیون تن در سال است. در حالیکه برای از بین بردن قحطی و گرسنگی در جهان یک چهارم همین غذایی که مردم دنیا دور می ریزند، کافی است. فائو، نبود فرهنگ و آگاهی لازم را از مهمترین دلایل اسراف در مصرف مواد غذایی در جهان می داند.


نظر شما