بچه های خیابان، نان آوران

   75111


اگر سِمت‌داران قدری به فکر چاره‌ای برای این بحران عظیم بودند، بی‌تردید مشکل حل می‌شد. تمام مردم ایران تا پایان دوره متوسطه از حق آموزش‌وپرورش رایگان برخوردار هستند. خرید و فروش اطفال با مقاصد اقتصادی و جنسی، در کشورهای در حال توسعه امری شایع است. قانونگذاران کشورهای‌در حال توسعه با وضع قانون، در صدد بهبود شرایط کودکان کار بر‌می‌آیند. موارد حمایتی در قانون کار کافی نیست و ضمانت اجرای دقیقی برای موارد حمایتی وضع نشده است. سخن‌گفتن از کودکانی که طعم شیرین کودکی را در خیابان‌های این مرزوبوم و در بین مردمی ناشناس حس نمی‌کنند، سخت و غم‌بار است. کودکانی که بسیار زود رخت کار بر تن و برای لقمه‌ای نان، حال و آینده خود را نابود می‌کنند. معضل کودکان کار از آن‌دست مشکلاتی است که برای عموم مردم همچون استخوانی در گلوست، زیرا نه می‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند، نه کاری مؤثر از دست‌شان برمی‌آید.


نظر شما