آزار درمانگران و حقوقدانان توسط فرقه ها

   63551


 دکتر «مارگرت تایلر» نویسنده کتاب "فرقه ها در میان ما" می گوید که روانشناسان، مددکاران اجتماعی و حقوقدانان، آزارهای گوناگونی را بسبب یاری و درمان اعضای فعلی و سابق فرقه ها، تحمل کرده اند. این آزارها از اقدام برای تخریب شخصیت آنان گرفته تا تلاش برای باطل کردن جواز کارشان را شامل می شود. به عنوان مثال دو پزشک در کالیفرنیا که اعضای سابق فرقه ها را معالجه می کردند، متوجه شدند که بسیاری از این فرقه ها برای هیأت بازرسان پزشکی ایالت نامه نوشته بودند و علیه پزشکان مربوطه صرفا بخاطر اینکه درمانگر جداشدگان از فرقه ها بوده اند، ادعاهای دروغین و موهن طرح کرده بودند. هرچند شکایات حقوقی معمولا پر خرج هستند، ولی فرقه ها کارکنان حقوقی داخلی بسیار حاذقی دارند. بنابراین، اقدام قانونی برای فرقه ها هزینه بر نیست، در حالی که افرادی که باید از خودشان دفاع کنند، بسادگی می توانند در جنگ علیه تاکتیکهای حقوقی آنان شکست بخورند. در آمریکا شبکه ای بنام "شبکه آگاهی دهنده فرقه" وجود دارد که گروهی غیرانتفاعی و داوطلبانه است. این گروه خود را وقف آموزش عموم در خصوص تأثیرات مخرب کنترل ذهنی نموده است که آماج حملات بیشماری نیز قرار گرفته است. کسانی که از فرقه ها انتقاد کرده یا با آنان مخالفت می ورزند، با آزار و اذیت های مضاعفی مواجه هستند. به آنها از طرف افرادی که خود را گزارشگر معرفی می کنند، که خواهان اخذ اطلاعاتی در خصوص فعالیت های محلی ضدفرقه هستند؛ تلفن زده می شود. فرقه ها برای همسایگان، دوستان، خویشان و کارفرمایان افراد مزاحمت های تلفنی ایجاد می کنند و با هویت های ساختگی آنان را آزار می دادند.  آنان در نهایت فرد فعال ضدفرقه را به انواع جرائم متهم می نمایند. 
مثال های هول انگیز بسیاری از کوشش های بی وقفه و گسترده فرقه ها برای ساکت و مرعوب کردن منتقدان وجود دارد. نه تنها محققان، روزنامه نگاران، نویسندگان، و شهروندان عادی تحت ارعاب، هجوم و شکایت حقوقی، قرار گرفته اند، بلکه فرقه ها اقدام به ترساندن کارشناسان در خارج از دادگاه و حمله به متخصصانی که به نفع اعضای سابق فرقه ها شهادت داده اند؛ نیز نموده اند. فرقه های معینی با این امید که بتوانند به سرکوب وکلا، پزشکان، روانکاوان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و هر کسی که ممکن است به قربانیان فرقه ها در شکایات قانونی یا گرفتن کودکان یاری رسانده باشد بپردازند، خود را به نهایت پلیدی تنزل داده و از تاکتیک های ترور استفاده کرده اند. آنان با انجام اعمال تروریستی و ایجاد ارعاب، تلاش می کنند تا از افشای واقعیت های پنهان گروهشان جلوگیری کنند تا بتوانند به اهداف پلیدشان دست یافته و مقاصدشان را با استثمار جسم و جان افراد جامعه تأمین کنند. آنها همچنین شکایاتی بر مبنای اتهامات واهی و فضاحت بار علیه حقوقدانان کانون وکلای دادگستری و روانشناسان و سازمان های تخصصی اقامه نموده اند. با این اوصاف تاکنون در جامعه امانت، تعهد و صداقت برتری داشته است و قربانیان سوء رفتار فرقه ها هنوز می توانند متخصصان بیشتر و بیشتری را برای دریافت کمک به خویشتن - به رغم حملات بی پایانی که به آنها می شود- بیابند. بی شک زمان آن رسیده است که با تصویب  ونی قاطع از درمانگران و حقوقدانان حمایت کرد و از فعالیت فرقه ها جلوگیری نمود تا سلامت و امنیت جامعه تأمین گردد و جلوی هرگونه تجاوزات ذهنی گرفته شود. 


نظر شما