حقوق معلمان را دریابیم

   64100

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


دیروز در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی با تعدادی از اعضاء و نمایندگان کانون های صنفی معلمان دیدار داشتم. جلسه به تقاضای این عزیزان تشکیل شد و برای من که خود را معلم دانشگاه می دانم، بسیار مفید و آموزنده بود. امیدوارم بتوانم در معاونت در شرف تأسیس پیگیری اجرای قانون اساسی- که زیر نظر معاون حقوقی رئیس جمهور فعالیت می کند- کمک اندکی به کاهش آلام این عزیزان بنمایم. اگر اندکی تدبیر به خرج دهیم، می توان بسیاری از مطالبات معلمان و دیگر اصناف را برآورده کرد. ایران از لحاظ دارایی و منابع بی نظیر است، اما باور کردنی نیست که معلمی با بیست و یک سال سابقه دو میلیون حقوق بگیرد. وزارت آموزش و پرورش باید بسته ویژه ای را برای پاسخ دادن به مطالبات به حق معلمان تدوین و اجرا کند. افزون بر این، برخورد امنیتی با فعالیت های صنفی نتیجه معکوس می دهد. بویژه چنین برخوردهایی با معلمانی که صراحتا وفاداری خود را به قانون اساسی، نظام و انقلاب اعلام می کنند. اغلب مطالبات این عزیزان کاملا در چهارچوب قانون اساسی است و ما باید قامت فکری و رفتاری خویش را بلندتر کنیم تا بتوانیم حرمت قانون و قانونمداری را پاس بداریم. البته در پاره ای از موارد از جمله در نگاه دولتگرا به امور، بویژه در حوزه آموزش، با عزیزان حاضر در جلسه هم رأی نبودم و معتقدم در همه عرصه های زندگی مداخلات دولت باید به سیاستگذاری و نظارت تقلیل یابد. از سوی دیگر، وزارت کشور موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات موجود آزادی فعالیت این عزیزان را به رسمیت بشناسد و امنیت آنها را تضمین نماید. هنگامی که به علل موهوم، مجوز تجمع و تحصن برای منتقدین و معترضین صادر نمی شود، رفته رفته حرکت های گروهی ملبس به انگ غیرقانونی خواهند شد. پس بهتر است نیروی انتظامی و وزارت کشور بازوی مدیریتی خود را در زمینه آزادی های گروهی توانمندتر کنند تا از بروز خشونت در این موارد خودداری کنند. وانگهی، تقویت سندیکالیسم و تشکل های مردم نهاد باعث می شود تا دولت ها با نمایندگان اقشار و اصناف گوناگون وارد گفتگو شود و بدینسان از  بروز رفتارهای پراکنده، خشن و هیجانی جلوگیری کند.  پس بهتر است به ترویج و تقویت اتحادیه ها و سندیکاهای مختلف بپردازیم. سندیکا و تشکل جزو لوازم مدیریت کارآمد و دموکراتیک است.


نظر شما