درمان نارسانویسی چگونه است؟

   57995

مینا ارجمندپور- روانشناس بالینی کودک و نوجوان


برای درمان نارسانویسی تمرین های زیر را انجام دهید:

§        کودک بر روی تخته وایت برد یا تخته سیاه نقاشی کند یا خط بکشد.

§        کاغذهای باطله را با دست راست و چپ بدون کمک‌دست دیگر مچاله کند.

§        کاغذ های باطله و یا خمیربازی قیچی کند.

§        از او بخواهید زیپ یا دکمه های لباس را باز و بسته کند.

§        روی ماسه یا خاک نرم با استفاده از چوب یا با انگشتانش حروف را بنویسد و یا شکل رسم کند.

§        با نقطه چین حروف را بنویسید و یا شکل رسم کنید کودک نقطه چین ها را با خط پر رنگ کند.

§        برای تقویت مهارت دست ورزی کودکان از انواع توپ های ژله ای استفاده کنید.

§        داخل شکل های نقطه چین را با رنگ انگشتی رنگ کند.

§        کلمه یا حروف ناقص را مانند نمونه کامل کن.(بار- باران)

§        از صفحه و نخ استفاده کنید، برای مثال کوبلن بدوزد.

§        تیله بازی کند و یا کودک با دوانگشت اشاره و کناری تیله ها از روی زمین بردارد و داخل ظرف بیاندازد.

§        یک قل دوقل با کودک بازی کنید.

 

یکی از مهمترین علل نارسا نویسی کودکان مرتبط با وضعیت نشستن کودک و‌ نحوه در دست گرفتن مداد می باشد.


نظر شما