ایجاد عدالت جنسیتی

   58742


اطهره نژادی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: "پس از چهار سال پیگیری، موضوع عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه به تصویب رسید. اکنون مشاوران امور بانوان در دستگاه ها و وزارتخانه ها باید نگاه پیگیرانه به اجرای این مصوبه داشته باشند. مشاوران امور بانوان در دستگاه های مختلف می توانند با تدابیر بیشتر و با همکاری دستگاه های اجرایی، برای حل مسائل مربوط به حوزه زنان تلاش کنند، اگر چه تلاش ها برای حوزه زنان باید از سوی همه مسئولان و متولیان امر باشد. آنها باید نگاه «عدالت جنسیتی» را گسترش دهند و برای حل مشکلات حوزه زنان، به کارگروه های مختلف در استان ها و وزارتخانه ها وارد شوند و بیشتر تلاش کنند. وی گفت که نمی توان ماده ١٠١ عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه را اجرایی کرد مگر اینکه مشاوران امور بانوان در تصمیم گیری ها حضور داشته باشند و گزارشی ارائه دهند که برنامه ها و اقدامات شان در راستای اجرای این طرح چه تأثیری داشته است.

وی با بیان اینکه مسائل جنسیتی صرفا شامل حال بانوان نیست، اظهار داشت: "مشاوران امور بانوان دستگاه ها در استان ها می توانند از محل پنج صدم بودجه استان ها، بودجه مورد نیاز امور بانوان را تأمین کنند. این بودجه صرفا باید برای مسائل مرتبط با زنان و تحقیق و پژوهش در مسائل مرتبط با زنان هزینه شود، البته بسیاری از این مسائل صرفا زنانه نیست و باید کل جامعه و زنان و مردان در کنار هم دیده شوند."


نظر شما