فرهنگ تقويت مهارت‌، تنها منبع تجديدپذير واقعی در جهان

   35042

به قلم توماس فریدمن، نيويورک تایمز


گاه و بیگاه از من می‌ پرسند: "به جز كشور خودت ‌به كدام كشور ديگر علاقه داری؟"

هميشه يک جواب داشته‌ ام: تايوان!" و مردم می ‌پرسند: "تايوان؟ چرا تايوان؟"

جواب خيلی ساده است، چون تايوان صخره‌ای لم‌ يزرع در دريایی پر از امواج طوفانی و بدون منابع طبيعی برای زندگی كردن است؛ حتی برای ساخت و ساز بايد از چين، شن و ريگ وارد كند .با وجود همه اين ها چهارمين ذخاير كلان مالی دنيا را در اختيار دارد، زيرا به جای كندن زمين و استخراج هر آنچه كه بالا می‌آيد؛ ‌تايوان ذهن و افكار 23 ميليون تايوانی را می‌كاود‌، استعدادشان را، انرژی‌شان را و هوش و ذكاوت شان را، چه زن و چه مرد.

هميشه به دوستانم در تايوان می ‌گويم:‌ "شما خوشبخت‌ ترين مردم دنيا هستيد، چطور اين قدر خوشبخت شده‌ايد؟ ‌نه نفت داريد،‌ نه سنگ ‌آهن، نه جنگل، ‌نه الماس،‌ نه طلا، ‌فقط مقدار كمی ذخاير ذغال سنگ و گاز طبيعی، به خاطر همين هم است كه فرهنگ تقويت مهارت‌هايتان را توسعه داده ‌ايد؛ کاری كه امروزه ثابت شده با ارزش ترين و تنها منبع تجديدپذير واقعی در جهان است."

 


نظر شما